"Изкуството не съществува за да бъде просто разбрано... То има по скоро смисъл като указател и предположение"Йозеф Бойс

Виж повече

Седмица на съвременното изкуство 2021. Contextus Временни артистични намеси в публична среда

ВЪВЕДЕНИЕ

Изкуството, или казано по-непретенциозно, 'художествените намеси' в публична градска среда са сред най-ранните форми на човешка артистична дейност. Практически рисунките в пещерите (пра-пра родителите на днешните графити) са били някаква форма на публично общуване чрез изкуство. Хронологически те предхождат приетите днес за класически галерийни и музейни формати. Модерното, или по-точно съвременното разбиране на понятието, датира от средата на 20-век. Две от основни характеристики на този тип проекти са демократичността и социалната им ангажираност. В този контекст термините демократично и социално следва да се разбират в най-широкия им смисъл. Тази година се навършват 100 години от рождението на един от най-влиятелните и значими творци на 20 век - Йозеф Бойс. Основната концепция-идея на Бойс може да бъде обобщена: 'независимо от своя произход, култура, сексуална ориентация, образование или професия всеки е творческа личност по рождение, той може да формира и трансформира собствения си живот и обществото, в което съществува.' Колкото и идеалистични да изглеждат тези мисли днес, художествените намеси в публичното пространство директно и/или опосредствено влияят и променят социалната среда. Именно тази тяхна характеристика е в основата на идеята за проекта CONTEXTUS.

ПРОЕКТЪТ

CONTEXTUS включва серия от арт инсталации и акции на съвременни артисти, реализирани в Пловдив през 2021 г. Проектът не цели да вкара авторите в тесни формални или концептуални рамки. Целта е артистите да развият проектите си в контекста на публичното пространство (архитектурно, социално и времево). Латинската дума CONTEXTUS, която най-общо може да се преведе 'връзка, съгласуваност', илюстрира търсената в проекта взаимообвързаност между среда (като архитектурна и социална даденост) и намеса-изкуство. Друг важен аспект, който отново препраща към Бойс, е неизбежната 'интерактивност'. Поставен в публичното пространство художественият обект/акция предизвиква реакция. Тези реакции могат да бъдат от различен характер:
- директни, когато зрителят със своите действия пряко участва в художествения процес,
- косвени, когато промените в средата водят до промяна на поведението,
- на мисловно ниво, когато даденият художествен обект предизвиква определени разсъждения, надхвърлящи самия обект-намеса в естетическия му смисъл.

Артисти